2019.11.19. kedd
Nyomtatás

Országos német nyelvi verseny fővárosi forduló

7-8. évfolyam
Német nyelv

A verseny célja:

 • Gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban.
 • A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, a német nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal.
 • Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése.
 • Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.
A verseny kezdete:
2020.01.16.
helyszíne:
tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
Tehetségháló
A(z) 1. forduló időpontja:
2020.01.16.
helyszíne:
tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2020.03.05.
helyszíne:
BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma
A(z) 3. forduló időpontja:
2020.05.15.
helyszíne:
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Eredmények közzététele:
2020.04.03.  14:00
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
szakmai felelőse:
Törőcsik Erzsébet
elérhetősége:
+36-56-422-051; rakoczisuliszolnok@gmail.com
koordinátora:
Hajdu-Tóth Irén
elérhetősége:
+36-1-374-2142; hajdutoth.iren@oh.gov.hu

  A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 

 •  I. kategória: 7. évfolyam
 • II. kategória: 8. évfolyam 

A versenyre jelentkezés feltételei

A versenyre jelentkezhetnek mindazok a 7. és 8. évfolyamot végző tanulók, akik

 • a német nyelvet az adott évfolyamon köznevelési intézményben tantárgyként tanulják,
 • a német nyelv nem anyanyelvük,
 • egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a német nyelv,
 • nem jártak/járnak magyar-német két tanítási nyelvű osztályba,
 • német nyelvi tanulmányaikat nem német nemzetiségi nyelven tanító osztályban végzik,
 • német nyeli tanulmányaikat nem német nemzetiségi nyelvoktató program szerint tanító osztályban végzik,
 • egy naptári évben 6 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt német nyelvterületen,
 • a jelentkezési lapon, amelyet az első forduló feladatlapjával kap meg a tanuló, az iskola igazgatója aláírásával és az iskola bélyegzőjével igazolja a feltételeknek való megfelelést. 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

Ha a tanuló a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg:

 • német anyanyelv,
 • magyar-német két tanítási nyelvű osztályban folytatott tanulmányok,
 • szülők német anyanyelve,
 • német nemzetiségi nyelven tanító iskolában folytatott tanulmányok,
 • német nemzetiségi nyelvoktató program szerint tanító iskolában folytatott  
 • tanulmányok
 • 6. életévük betöltése után hat hónapnál hosszabb időt töltöttek német nyelv területen. 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő köznapi témák német nyelven való írásbeli és szóbeli kommunikálása,a nyelvtani szabályok betartásával. A verseny anyaga a német nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól. Bármely az adott évfolyamon használt német nyelvkönyv alkalmas a felkészüléshez. A tanulók értékelése évfolyamonként történik. 

A nevezés módja, határideje:

Online a www.tehetseghalo.hu weboldalon határidő: 2019.december 6.

A nevező diákok adatait a felkészítő tanáraik rögzítik a Tehetségháló online jelentkeztető felületén.

A 2. (fővárosi) fordulóba felterjesztett tanulók nevezése jelentkezési lapon történik. A kitöltött jelentkezési lapot, mely a versenykiíró honlapjáról tölthető le, az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei fordulóba felterjesztett tanuló feladatlapjához csatolva postai úton kérjük megküldeni a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ címére:1088 Budapest, Vas utca 8. 

A 3. (országos) fordulóba felterjesztett tanulók jelentkezési lapját és kijavított dolgozatát a  Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ küldi tovább az országos szervező címére: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5000 Szolnok, Rákóczi út 45.) 

Nevezési díj: nincs

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése): 

        1. forduló: iskolai írásbeli forduló

        2. forduló: megyei/fővárosi írásbeli forduló

        3. forduló: országos szóbeli forduló 

Valamennyi forduló feladatait a szervező intézmény, a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5000 Szolnok, Rákóczi út 45.) biztosítja. 

1. Iskolai írásbeli forduló: 2020. január 16. 14:00-15:00 óráig

A forduló anyagát a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola elektronikus úton juttatja el a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz, amelyet a jelentkező iskolák Budapesti Pedagógiai Oktatási Központtól szintén elektronikus úton kapnak meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat.

Megoldási idő: 60 perc

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. Az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs az iskolában, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni. A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ megállapítja a fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot.

A felterjesztés határideje: 2020. január 31.
A megadott ponthatárt elért tanulók feladatlapját a tanulók jelentkezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a fővárosi fordulón részt vevők létszámát 2020. február 10-ig megküldik a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5000 Szolnok, Rákóczi út 45.) számára. 

2. Fővárosi írásbeli forduló: 2020. március 05. 14:00-16:00 óráig

Helyszíne: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.)

A tanuló az Oktatási Hivatal nevezési lapját és a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva a verseny helyszínén regisztrációkor adja le. (A nyomtatvány a www.tehetseghalo.hu felületről tölthető le.)

A fordulót a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szervezi. A forduló anyagát, amely egy feladatlap kitöltéséből áll, a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola elektronikus úton juttatja el a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz. A szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról.

Megoldási idő: 120 perc

A forduló feladatlapjait fővárosi zsűri értékeli a megküldött javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A megadott ponthatárt elért feladatlapokat a jelentkezési lappal együtt a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyfelelőse 2020. március 20-ig elküldi a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére (5000 Szolnok, Rákóczi út 45).
A felterjesztés nem jelent automatikus behívást az országos fordulóba.

Az országos versenybizottság a pontszám alapján rendezi a Pedagógiai Oktatási Központok által felterjesztett feladatlapokat és megállapítja az országos döntőbe behívandó tanulók névsorát. 

A bejutó tanulók iskoláját a szervező intézmény értesíti, 2020. április 17-ig.

A verseny 1. (iskolai) és 2. (fővárosi ) fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladatlapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek – más nyelvi tartalommal – a korosztály iskolarendszerű oktatásában használatos tankönyveiben is megtalálhatóak. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplő szókinccsel fogalmazzuk meg. A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják.

Az alábbi feladattípusokat alkalmazzuk:

 • megnevezés szó, szószerkezet, rövid definíció szintjén 
 • párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén
 • behelyettesítés betű, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével
 • rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése
 • nyelvtani ismeretek alkalmazása „lyukas„ szövegben
 • elsődleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált (egyszerű logikán alapuló) feladatok
 • igaz-hamis állítások mondat és rövid szöveg szintjén
 • megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel
 • mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása
 • szövegpótlás szó-ill. kifejezéslista segítségével
 • globális szövegértést feltételező feladatok
 • specifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok

3. Országos szóbeli forduló: 2020. május 15.

A szóbeli fordulóba a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb 20 hetedik évfolyamos és 20 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervező intézmény hívja be.

Az országos döntő szóbeli feladatokból áll: 

 • ismeretlen szöveg értése, tartalmi összefoglalása német nyelven
 • beszélgetés kép alapján, képleírás
 • társalgás német nyelven, az alábbi témákban: lakóhely, napirend, étkezés, isloka-tantárgyak, hobbi, közlekedés, nyaralás, ünnepek, időjárás, bevásárlás, egészség, betegség, sport, számítógép, internet

Az országos döntő végső sorrendjének megállapításában a zsűri által adott pontokat, valamint a megyei forduló eredményének 50 %-át vesszük figyelembe.

A verseny helyszíne: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Szolnok, Rákóczi út 45.

A döntőben részt vevő tanulók és egy felkészítő tanár részére a versenyt megelőző napi szállásról és a verseny napján az étkezésről sikeres pályázat esetében a szervezők gondoskodnak.  A szervezők erről a döntőbe jutott tanulóktól és tanáraiktól előzetesen tájékozódnak, értesítést küldenek. 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az iskolai fordulóból az útmutatóban megadott ponthatárt elérő tanulók dolgozatát kell felterjeszteni a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központokhoz. A területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok a szervezők által megadott pontszám alapján döntenek a megyei fordulóba behívandó tanulókról, akiket iskolájuk útján értesítenek.

A megyei fordulóból évfolyamonként a feladatlap alapján a legalább 80 %-os teljesítményt elérő eredményt elérő tanulók feladatlapját valamint a kitöltött jelentkezési lapot, amelyet az első iskolai forduló feladatlapjával együtt kapnak meg a résztvevők - kell felterjeszteni a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába. A felterjesztés nem jelent automatikus továbbjutást. A versenybizottság a feladatlapokat pontszám alapján rendezi, és így állapítja meg az országos döntőbe behívandó tanulók névsorát, akiket iskolájuk útján értesít.

Az eredmények közzétételének módja:

A versenyt meghirdető iskola honlapján www.rakoczi-iskola.hu, valamint a www.tehetseghalo.hu felületen tesszük közzé:

 • a versenykiírást
 • az egyes írásbeli fordulók lebonyolítását követően a forduló letölthető feladatlapját és a javítókulcsot
 • az országos fordulóba jutó tanulók nevét iskoláját, ponthatárok megjelölésével
 • a verseny döntőjének programját
 • az országos döntő után a verseny döntőjének eredménylistáját

Díjazás: Az országos döntőn résztvevő minden tanuló (40 fő) könyvjutalomban, oklevélben és emléklapban részesül. A felkészítő tanárok munkáját könyvutalvánnyal és oklevéllel ismerjük el.

A verseny ütemezése, határidők: 

Határidő

Feladat

2019. december 06.

Az iskolák jelentkezése a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnál a versenyre.

2019. december 20.

Megyei összesítők megküldése a jelentkező iskolák és tanulók számáról évfolyamonkénti bontásban a szervező intézménynek.

2020. január 09.

Az első forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz

2020. január 16. (csütörtök) 14 óra

Az 1. írásbeli forduló – iskolai forduló

2020. január 31.

A megadott ponthatárt elért tanulók feladatlapjainak felterjesztése a területileg illetékes Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz.

2020. február 14.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ értesíti a tanulókat iskolájukon keresztül a megyei fordulóba történő bejutásról.

2020. február 28.

A második forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz.

2020. március 05. (csütörtök) 14 óra

A 2. írásbeli forduló - megyei/fővárosi forduló Helyszíne: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma (1075 Budapest, Wesselényi u. 38)

2020. március 20.

A megyei/fővárosi fordulón a megadott pontszámot elért tanulók feladatlapjainak és jelentkezési lapjának beküldése a szervező intézménybe.( Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Szolnok, Rákóczi út 45.)

2020. április 17.

A verseny harmadik, szóbeli fordulójába jutott tanulók értesítése.

2020. május 15.(péntek) 10 óra

A 3. szóbeli forduló - országos döntő

 

A szervezők elérhetősége:

Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
5000 Szolnok Rákóczi út 45.
Tel/Fax: +36-56-422-051
E-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com

A versenyfeladatlapok (iskolai, megyei forduló) elkészítéséért, javítási útmutatók összeállításáért felelős:

 • Farkasné Turján Marianna, Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium – német szakos tanár
 • Nagyné Török Éva, Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium - német szakos tanár, szaktanácsadó 

A verseny szakmai felelőse:
Törőcsik Erzsébet
Honlap: www.rakoczi-iskola.hu 

Kapcsolattartó:
Hajdu-Tóth Irén
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
E-mail: hajdutoth.iren@oh.gov.hutehetseg.bppok@oh.gov.hu
Tel: +36-1-374-2142

 

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - Országos német nyelvi verseny 7-8. osztályosok számára (570KB)

Nevezési lap és szülői nyilatkozat (629KB)